Huurvoorwaarden Noord-Holland Recreatie Service BV.

Onderstaande voorwaarden beschermen de rechten en plichten van de huurder, de verhuurder en NHRS. Wij adviseren u om deze voorwaarden goed te lezen, ter voorkoming van misverstanden en teleurstelling voor alle partijen. NHRS verhuurt vakantieobjecten in opdracht van eigenaren.

I. Algemeen

De inhoud van onze website en onze brochures is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Wij dragen echter geen aansprakelijkheid voor eventuele wijzigingen. Alle afbeeldingen van huizen zijn voorbeelden, waaraan geen wettelijke aansprakelijkheid kan worden verleend. Uitsluitend de in de boekingsbevestiging genoemde details zijn bindend. Borgsom: deze wordt binnen drie weken na uw vertrek op uw bank-/girorekening teruggestort. Tevens dient u bij aankomst de kosten voor eindschoonmaak, toeristenbelasting, huisdier, kindermeublair, bedlinnen/handdoekpakket (niet verplicht) annulering en schade verzekering (niet verplicht) etc. contant te voldoen. Deze extra kosten worden genoemd op het boekingsformulier. Boekingskosten € 27,50 per huis. Annulering/schade verzekering verplicht via NHRS indien u een huisdier meeneemt.

II. Boeking/Betaling

U kunt het gewenste object telefonisch of per e-mail reserveren. U krijgt dan per omgaande een boekingsbevestiging tevens huurovereenkomst toegestuurd. De betalingsvoorwaarden staan op uw boekingsbevestiging vermeld, maakt u hiervan een notitie op uw kalender. Bij het boeken van 1 week, weekend of midweek dient u het gehele bedrag in 1 keer te voldoen. Bij het boeken van 2 weken of meer: 50% aanbetaling binnen 14 dagen na uw reservering, 50% 56 dagen voor aankomst. De betalingsdata worden aangegeven op de bevesting. Eventuele overige kosten zoals schoonmaak, toeristenbelasting, bedlinnen en handdoekpaket, huisdier etc. dient u contant te betalen bij aankomst. Bij een boeking op korte termijn dient u het totale bedrag in één keer te voldoen. Bij niet tijdige betaling zijn wij gerechtigd uw boeking te annuleren. Reeds betaalde gelden worden niet gerestitueerd en de annuleringsvoorwaarden zijn dan onverminderd van toepassing. De reserveringskosten worden éénmalig berekend en bedragen € 27,50 (2022) per gehuurd object. Bij een eventuele annulering worden deze kosten niet gerestitueerd. Houdt u er rekening mee dat pinnen niet mogelijk is.

III. Annulering/Annuleringsfonds

U kunt uw boeking uitsluitend schriftelijk annulleren. Bij annuleren van een boeking zijn de volgende bedragen verschuldigd:
• Tot 61 dagen voor aankomst: 15% van de huursom.
• Vanaf 60 dagen tot 35 dagen voor aankomst: 50% van de huursom.
• Vanaf 34 dagen tot 2 dagen voor aankomst: 90% van de huursom.
• Bij een latere annulering of geen bericht bent u de totale reissom verschuldigd. ?
Wij adviseren u altijd deel te nemen aan het annuleringsfonds. Het tarief van het annuleringsfonds is ca. 5% van de huurprijs.
U kunt een beroep doen op het annuleringsfonds wanneer zich de navolgende omstandigheden voordoen:
• overlijden, plotseling optredende ziekte of ongeval van de hoofdpersoon of een van de deelnemers.
• vroegtijdig afbreken van uw vakantie wegens overlijden van familielid in de eerste graad van de hoofdpersoon of een van de deelnemers.
• onvrijwillige werkloosheid van de hoofdpersoon na een vast dienstverband.

IV. Annulering door de bemiddelaar

Mochten wij door onvoorziene omstandigheden de boeking niet kunnen realiseren, dan krijgt de huurder onmiddelijk een vergelijkbaar object aangeboden ter vervanging. Indien de huurder niet akkoord gaan met dit alternatief, wordt de reeds betaalde huur onmiddelijk per bank geretourneerd zonder dat de huurder enig meer of ander recht heeft dan het terugvorderen van de reeds betaalde huursom exclusief de boekingskosten en de premie voor de annuleringsverzekering. Indien u uw reservering wenst te wijzigen geeft u dit schriftelijk door aan NHRS. Als NHRS u hiervoor een nieuwe bevestiging moet sturen dan worden de wijzigingskosten ad. € 35,00 in rekening gebracht. Als u twee maanden voor aankomst over wil boeken naar een ander object dan zijn de hieraan verbonden kosten € 25,00 te voldoen bij aankomst. Als u binnen twee maanden voor aankomst een eerder geboekte object wenst om te boeken naar een ander object dan wordt dit door NHRS als een annulering gezien en zijn de annuleringsvoorwaarden onverminderd van kracht. Reeds gedane betalingen worden niet gerestitueerd. Verdergaande aanspraken van de kant van de huurder in dit geval worden uitdrukkelijk uitgesloten.

V. Bemiddeling

Noord-Holland Recreatie Service BV treedt uitsluitend op als bemiddelaar tussen huurder en verhuurder en aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor het in welk opzicht dan ook in gebreke blijven van de verhuurder. Iedere aansparakelijkheid van NHRS is uitgesloten, zowel die uit overeenkomst als die uit de wet, met uitzondering van die aansprakelijkheid die krachtens dwingend recht niet uitgesloten kan worden.

VI. Medewerkingsplicht en aansprakelijkheid

De huurder is tijdens zijn verblijf volledig aansrakelijk voor het huurobject en de inventaris ervan. De huurder dient ook een einschoonmaak te doen of hiertoe opdracht geven aan Noord-Holland Recreatie Service. Iedere huurder heeft de plicht melding te maken van schade, die tijdens zijn/haar verblijf is ontstaan door zijn/haar toedoen of door toedoen van het gezelschap van de huurder. Deze schade moet vervolgens volledig worden vergoed. Het niet terugbetalen van de (gedeeltelijke) borgsom verandert niets aan de verplichting van de huurder om eventuele schade te vergoeden. Noord-Holland Recreatie Service BV is gerechtigt de huurder ook na afloop van de huurperiode aansprakelijk te stellen.

VII . Overbezetting en het houden van huisdieren

Gebruik van het object door meer personen dan vastgelegd in het contract leidt tot onherroepelijke, onmiddelijke ontbinding van het contract zonder recht op vergoeding. Het aangeduide aantal personen is inclusief kinderen en baby’s. Dit geldt ook voor het meebrengen van een huisdier, waarvan in het contract geen melding is gemaakt. Voor het boeken van een extra persoon, in overleg met Noord-Holland Recreatie Service BV, geldt een toeslag van 15% van de huurprijs.

VIII . Klachten

De tekst op deze site is met grote zogvuldigheid samengesteld. Desondanks kan het zijn dat er in uw object iets niet overeenstemd met deze beschrijving. Indien er iets niet in orde is met uw geboekte verblijf, of indien het niet overeenkomt met de beschrijving, bent u verplicht de bemiddelaar hierover per omgaande schriftelijk te informeren. U kunt dit doen op het enquete formulier wat u bij aankomst door NHRS wordt verstrekt. U dient dit formulier uiterlijk op maandag na uw aankomst vòòr 12.00 uur in televeren bij de receptie van NHRS. Wij doen dan ons best het probleem in kwestie zo snel mogelijk op een voor u bevredigende manier op te lossen. Indien uw klacht niet bevredigend opgelost kan worden, moet u deze binnen drie dagen na het afloop van de reis nogmaals schriftelijk bij Noord-Holland Recreatie Service BV indienen. Het verlaten van het object zonder NHRS over uw klacht te informeren leidt tot het verlies van alle rechten op schadevergoeding of compensatie.

VIIII. Aansprakelijkheid.

Gedurende uw verblijf bent u als huurder volledig aansprakelijk voor de woning, de inrichting en de tuin, kortom alle zaken die tot het object behoren. Schade door u of uw huisgenoten veroorzaakt zal geheel vergoed dienen te worden aan NHRS. NHRS is gerechtigd de huurder ook na afloop van de gehuurde periode alsnog aanspakelijk te stellen als de veroorzaakte schade niet of niet voldoende is betaald. De hieraan verbonden kosten komen voor rekening van de op de bevstiging staande huurder.

X. Algemene bepalingen.

Het gehuurde object s op de eerste dag te betrekken tussen 15.00 en 17.00 uur. Op de laatste dag van uw verblijf zal uw vetrek tussen 09.00 uur en 10.00 uur zijn. Deze vertrektijd ontvangt u bij het inleveren van uw vertrekstrook die u bij aankomst heeft ontvangen van NHRS. Bewoning van het object met meer dan op de bevestiging aangegeven personen is niet geoorloofd zonder uitdrukkelijke toestemming van NHRS. Overtreding hiervan heeft tot gevolg dat de huurovereenkomst onherroepelijk is verbroken en per direct wordt geannuleerd zonder recht op schadevergoeding. De in de woning aanwezige huis en park regelementen zijn onverbrekelijk verbonden aan de huurovereenkomst en dienen strikt te worden nageleefd.

NHRS is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade, ontstaan door invloeden van buiten af, onjuiste informatie op deze site, schriftelijke publicaties van derden of andere onvoorziene omstandigheden.

Aan de inhoud van deze site en algemene voorwaarden zijn wijzigingen voorbehouden. Kennelijke schrijffouten en vergissingen in de site zijn niet bindend.

Aan de afbeeldingen en teksten in deze site kunnen geen rechten worden ontleend.

Noord-Holland Recreatie Service BV is ingeshreven bij KvK Alkmaar onder nummer 37047649.

Back To Top